Głos Weterana i Rezerwisty

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Numer grudniowy "Głosu Weterana i Rezerwisty" z przyczyn od nas niezależnych bedzie wydany z niewielkim opóźnieniem. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Redakcja

 KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

W związku z planowanym wydaniem w bieżącym roku „Kompendium Weterana i Rezerwisty” na 2018 r. prosimy o zgłaszanie zamówień do dnia 15.11.2017 r. do redakcji.

Wydanie kompendium uzależnione jest od ilości zgłoszeń, która musi być co najmniej 450.

Cena prenumeraty będzie wynosiła 15 zł.

Zamówienia będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.

WYDAWCA

 

 


 

KOMUNIKAT

od 1 maja Redakcja ma nowy adres siedziby:

ul. Miklaszewskiego 5

02-776 Warszawa 

 

 KOMUNIKAT

Szanowni korespondenci, prenumeratorzy, koledzy! Z wielką przyjemnością chcę zakomunikować, że nasz apel o zwiększenie prenumeraty czy też dokonywanie dobrowolnych wpłat na utrzymanie GWiR odniósł pozytywny skutek. Wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasze wezwanie, w imieniu redakcji serdecznie dziękuję, i liczę na pomoc na przyszłość.

Istnienie pisma zależy od określonej ilości materiałów, które ją tworzą. Z tym redakcja ma niestety poważne problemy. Z przykrością muszę stwierdzić, że liczba nadsyłanych do redakcji materiałów maleje. Cierpimy na brak artykułów historycznych, reportaży z ważnych wydarzeń czy też prezentujących dorobek poszczególnych ogniw naszej organizacji. Proszę zatem koleżeństwo o większą mobilizację. Oczekujemy nowych korespondentów i ciekawych artykułów.

REDAKCJA

 

PODZIĘKOWANIE SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

 

 Szanowni Żołnierze i Pracownicy Wojska Polskiego,

Drodzy Weterani i Kombatanci,

Drogie żołnierskie Rodziny, Szanowni Państwo,

 
dobiega końca służba pełniona przeze mnie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończę zawodową służbę wojskową i pożegnam się z mundurem.
 
Pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za wspólny czas.
 
Perspektywa trzydziestu czterech lat żołnierskiej aktywności pozwala dokonać podsumowania i podzielić się refleksją. Wiem, że mój zawodowy wybór był właściwy.
 
Mam świadomość, jak wiele trudnych wyzwań, zadań oraz odpowiedzialnych decyzji stało się moim udziałem. Wszelkie działania podejmowałem z poczuciem, iż nadrzędną wartością jest służba Ojczyźnie.
 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przeszły w minionych latach ogromne przeobrażenia. Wpisywały się one w dynamikę procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Zmieniły się warunki służby oraz mentalność żołnierzy, struktury i organizacja wojska, jak również stosowane technologie. Członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, udział w operacjach w Iraku czy w Afganistanie, a także proces profesjonalizacji i modernizacji wywarły istotny wpływ na współczesny kształt Wojska Polskiego. Jesteśmy ważnym ogniwem NATO we wspólnej Europie. To efekt naszego połączonego wysiłku.
 
Wojsko Polskie tworzą ludzie. W mojej służbie zawsze kierowałem się przekonaniem, że to oni są najważniejsi. Na swojej żołnierskiej drodze spotkałem wielu znakomitych nauczycieli, dowódców, współpracowników oraz podkomendnych. Od wszystkich wiele się nauczyłem. Czerpałem z mądrości, inspiracji i rad w poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań. Wszyscy utwierdzili mnie w przekonaniu, że służba wojskowa to odpowiedzialność, obowiązek, pokora i gotowość do poświęceń, również tych najwyższych.
 
Dziękując za współpracę proszę, aby pamiętali Państwo, że służba w mundurze żołnierza Wojska Polskiego jest szczególnym doświadczeniem i honorem. To zaszczyt opierający się na wartościach uniwersalnych. Służąc pod biało-czerwonym sztandarem, dochowując wierności przysiędze wojskowej wielu naszych kolegów oddało swoje życie. Dbajcie o Wojsko Polskie i etos żołnierski. Kultywujcie pamięć o dokonaniach oręża polskiego, pielęgnujcie chlubne tradycje. Wyzwalajcie w sobie entuzjazm do służby dla dobra Polski.
 
Zjawiska zachodzące w świecie i środowisku bezpieczeństwa pokazują, jak trudno jest przewidywać bieg spraw. Dylematów do rozstrzygnięcia w przyszłości nie zabraknie. Jestem głęboko przekonany, że mój następca będzie mógł liczyć na Państwa pomoc w każdej sytuacji. Razem wykonacie najtrudniejsze zadania. Sprostacie wszelkim wyzwaniom. Zapewnicie Ojczyźnie bezpieczny, stabilny rozwój.
 
W szczególnym dla mnie czasie kieruję słowa podziękowania do kombatantów, weteranów oraz wszystkich instytucji, organizacji i osób wyrażających nieustanną troskę o losy naszego kraju. Za wsparcie i zrozumienie wyrażam wdzięczność
rodzinom wojskowym.
 
Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
 

Z żołnierskim pozdrowieniem,

generał Mieczysław Gocuł ,

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

(żródło: www.polska-zbrojna.pl) 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, PRZYJACIELE, KOLEŻANKI I KOLEDZY

Przedstawiamy List Ministrów Obrony Narodowej dot. zmian w ustawie emerytalnej skierowanego do Marszałka Sejmu RP Pana Kuchcińskiego 

 


 

 SZANOWNI PAŃSTWO, KOLEDZY I KOLEŻANKI!

 
W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:
 
- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;
 
- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach Wojska Polskiego;
 
Zgłosiłem zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach 10-13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Wiejskiej.
 
Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI
Przewidziałem udział 500 osób.
 
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zgromadzeniu zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektu zmiany tej ustawy.
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgromadzenie  o podobnym charakterze planowane jest również w innych miastach.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

poniżej publikujemy stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i Opinie Prawną w sprawie zmian ustawy o zaopotrzeniu  emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSG i SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r. 

STANOWISKO


OPINIA PRAWNA


 

 


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ELEKTRONICZNEGO WYDANIA

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I INTERNAUCI

 

Informujemy, że od dnia 21 stycznia 2015 roku za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty” jest odpowiedzialna: Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”, Tel./fax 22 (6)872 315, Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14), E-mail: rezerwaglos@poczta.onet.pl.
Cena e-wydania „GWiR” (pliki PDF);
- miesięcznie - 2,50 zł;
- kwartalna - 7,50 zł;
- półroczna - 15,00 zł;
- roczna - 30,00 zł.
Zainteresowanych przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie dokładnego adresu e-mail, na który należy przesyłać zaprenumerowany (zakupiony) e-„GWiR”.
Ponadto przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją wydawnictw Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w tym także wersji elektronicznej zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.
Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:
VETS & ARMY Sp. z o.o.
ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa
Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380

Z poważaniem

Zarząd Spółki Vets&Army


SZANOWNI PAŃSTWO!

poniżej przedstawiamy korespendencję przesłaną przez prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej, odpowiedź Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP z dnia 20 stycznia br. 


 

 


 

 STANOWISKO PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP

W imieniu przedstawicieli siedmiu organizacji pozarządowych Prezydium Zarządu Głównego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON z dnia 14 stycznia br. będącym formą odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2014 r. skierowane do Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka stwierdza, co następuje: 
1. Udzielona po 40 dniach odpowiedź nie jest stanowiskiem Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej, a jedynie departamentu, do którego nie było kierowane.
2. Brak stanowiska szefa resortu obrony narodowej budzi nasz niepokój, a odpowiedź departamentu godzi zarówno w powagę naszej organizacji, jak również urzędu Wicepremiera-Ministra Obrony Narodowej. 
3. Przesłane stanowisko odnosi się jedynie do dwóch problemów podniesionych w naszym piśmie, a pomija najistotniejsze wskazujące na możliwość naruszenia prawa. 
Nadmieniamy, że ponad 2 miesiące oczekujemy na odpowiedź rzecznika prasowego MON p. Jacka Sońty, na pismo skierowane przez rzecznika prasowego Związku. 
W związku z powyższym oczekujemy na merytoryczne stanowisko Wicepremiera-Ministra Obrony Narodowej, które w sposób jednoznaczny odniesie się do podniesionych przez nas problemów. 
 
Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r.

 

 ZMIANA LEGITYMACJI

Informujemy Szanownych Kolegów, że 7 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (podstawa prawna: rozporządzenie MON z 10 lutego 2012 r. Dz. U. z 21 lutego, poz. 194).

Najważniejsza zmiana wiąże się z wymianą ponad 135 tys. legitymacji emerytów wojskowych. Nowy dokument nie zawiera zdjęcia oraz stopnia wojskowego uprawnionego. Potwierdzenie jego tożsamości następuje na podstawie innego dokumentu opatrzonego zdjęciem.

Wejście w życie tego rozporządzenia (zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem), spowodowało wiele niepotrzebnych dyskusji, które chyba w Ministerstwie Obrony Narodowej na etapie prowadzenia prac legislacyjnych nie były odpowiednio analizowane.

Wielu z nas posiada starą legitymację, która była zafoliowanym w plastik kartonikiem, mającym zdjęcie, opatrzonym podpisem i, co najważniejsze, wpisem (ręcznym) ostatniego stopnia wojskowego. Był to ostatni dokument (po oddaniu legitymacji służbowej), który świadczył o posiadanym stopniu wojskowym. To właśnie ten dokument był jedynym świadectwem, że żołnierz, zwykle po kilkudziesięcioletniej służbie, posiadał dożywotnio, stopień wojskowy, niejednokrotnie nadawany przez samego Prezydenta RP.

Dlaczego tak się stało, trudno znaleźć bardzo logiczną odpowiedź. Prawdopodobnie jest to zgodne z przepisami w Unii Europejskiej. Ciekawe jakimi?

Na spotkaniu w dniu 10 kwietnia 2013 r. w którym uczestniczyli: Pan minister Czesław Mroczek, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy Gutowski, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. Adam Rębacz oraz Sekretarz Generalny płk Jan Kacprzak omawiano także tą problematykę.

Rzecznik Prasowy ZŻWP

Miłosz BIAŁY

 


 

 KOMUNIKAT

www.VETSARMY.pl

 W dniu 20 marca 2012 r. ruszyła nowa strona internetowa firmy Vets&Army. Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Na stronie tej oprócz podstawowych informacji o działalności spółki znajdziecie Państwo nasz sklepik internetowy. Sklepik stworzony z myślą o naszych członkach, ale i sympatykach Związku i Wojska Polskiego. W naszej ofercie znajdują się na razie egzemplarze kolekcjonerskie, przyznawanych przez Związek, odznaczeń jak również materiały promocyjne Związku i upominki takie jak: teczki, długopisy, krawaty i emblematy z logo Związku, książki. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się spinki do krawatów i mankietów koszul sprzedawane w przystępnej cenie, kupowane są przy okazji różnych okoliczności jako prezenty dla członków naszego Związku, czy upominki dla przedstawicieli władz wojskowych i administracji publicznej. W najbliższym czasie planujemy dalszy rozwój naszego sklepiku internetowego, systematyczne zwiększanie asortymentu oraz wprowadzenie ułatwień dla użytkowników w zakresie składania zamówień i dostawy. W tym miejscu pragniemy zwrócić się również do Państwa, czytelników GWiR a także obecnych i przyszłych użytkowników naszego sklepiku, o przesyłanie propozycji co powinno znaleźć się jeszcze na naszej stronie – w sklepiku, a byłoby przydatne do promocji naszej organizacji i pomagało w codziennej pracy naszych przedstawicieli w terenie. Liczymy na Państwa pomysły. Na zakończenie tej krótkiej informacji przypominamy, adres naszej strony www.vetsarmy.pl , zamówienia można składać za pośrednictwem e-maila vetsarmy@op.pl.

Zapraszamy do odwiedzania i korzystania z naszej strony.

PREZES ZARZĄDU

 


STANOWISKO PROKURATURY GENERALNEJ RP W SPRAWIE KWOTOWEJ WALORYZACJI ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM PREZYDENTA RP

 


 ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE

Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP" (awers i rewers)

 

Odznaki "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP" - Brązowa, Srebrna, Złota

 

Złota Odznaka "Za Szczególne Zasługi dla Związku Żołnierzy WP" z gwiazdą 


Medal 30-lecia ZŻWP

 


   

 

WAŻNY KOMUNIKAT!!

                                                                           

 

Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej), pragniemy kolejny raz przypomnieć, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych czasopism należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. Miklaszewskiego 5, 02-776 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

Warunki prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” w wersji tradycyjnej

Czasopismo można zaprenumerować zbiorowo za pośrednictwem zarządów wojewódzkich, rejonowych, kół oraz indywidualnie.
 
     „GWiR” można prenumerować w określonych terminach:
 
        Opłaty wynoszą:
     –  w prenumeracie indywidualnej 1 egz. miesięcznie - 7,00 zł
     –  w prenumeracie zbiorowej (powyżej 5 egz.) - 6,50 zł

Prenumerata roczna:

- indywidualna - 84 zł;

- zbiorowa - 78 zł;
  

 Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

płk Stanisław KORDOWSKI tel. 727 008 003

Ponadto informujemy, że począwszy od 2010 roku „Głos Weterana i Rezerwisty", można także zaprenumerować w wersji elektronicznej zwanej krótko e-gwir.
     Osoba zainteresowana  zakupem "GWiR" w tej wersji musi dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki "VETS&ARMY" (adres i numer konta powyżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF. Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo.
 

Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi:
 
     miesięcznie - 2,50 zł
 
     kwartalnie - 7,50 zł
 
     półrocznie - 15 zł
 
     rocznie - 30 zł
 
Odpowiedzialną za kolportaż e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Magdalena Kacprzak tel. 727 008 006


 

Szanowni Państwo!

W Zarządzie Głównym jest do nabycia książka Dave`a Grossmana „O zabijaniu”. W ramach promocji można ją kupić wraz z filmem DVD w cenie 50 zł (książka bez filmu dostępna jest w kwocie 30 zł). Więcej informacji pod numerem telefonu (22) 6 872 228.

Redakcja „GWiR”