Głos Weterana i Rezerwisty

 

 Prezesi Zarządów Wojewódzkich i Rejonowych

Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

 

W związku z klęską żywiołową, która dotknęła mieszkańców Pomorza, Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ogłasza zbiórkę środków finansowych na pomoc dla poszkodowanych. Darowizny należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Głównego 45 1240 6104 1111 0000 4784 5055, z dopiskiem POSZKODOWANI. 
Zebrane środki zostaną przekazane poszkodowanym po konsultacjach z władzami samorządowymi. Prosimy o rozpropagowanie tej akcji wśród członków Związku.

Prezes Związku

płk Marek BIELEC 

KOMUNIKAT

 Uprzejmie informujemy, że XVIII Sejmik Korespondentów, Czytelników i Przyjaciół „Głosu Weterana i Rezerwisty” odbędzie się w dniach 18–19 października 2017 roku w Skierniewicach oraz w Lipcach Reymontowskich.

Koszt akredytacji 180 zł od osoby.Wpłaty należy dokonać do 5 października 2017 rokuna konto Spółki Vets&Army, numer konta: 46203000451110000001706380, z dopiskiem „Akredytacja na XVIII Sejmik”.

Szczegółowy program oraz inne dane informacyjno-organizacyjne zostaną podane w „Głosie Weterana i Rezerwisty”, a także na portalach społecznościowych: www.zzwp.pli www.gwir.pl.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

REDAKCJA 

 


 

KOMUNIKAT

od 1 maja Redakcja ma nowy adres siedziby:

ul. Miklaszewskiego 5

02-776 Warszawa 

 

 KOMUNIKAT

Szanowni korespondenci, prenumeratorzy, koledzy! Z wielką przyjemnością chcę zakomunikować, że nasz apel o zwiększenie prenumeraty czy też dokonywanie dobrowolnych wpłat na utrzymanie GWiR odniósł pozytywny skutek. Wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na nasze wezwanie, w imieniu redakcji serdecznie dziękuję, i liczę na pomoc na przyszłość.

Istnienie pisma zależy od określonej ilości materiałów, które ją tworzą. Z tym redakcja ma niestety poważne problemy. Z przykrością muszę stwierdzić, że liczba nadsyłanych do redakcji materiałów maleje. Cierpimy na brak artykułów historycznych, reportaży z ważnych wydarzeń czy też prezentujących dorobek poszczególnych ogniw naszej organizacji. Proszę zatem koleżeństwo o większą mobilizację. Oczekujemy nowych korespondentów i ciekawych artykułów.

REDAKCJA

 

PODZIĘKOWANIE SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

 

 Szanowni Żołnierze i Pracownicy Wojska Polskiego,

Drodzy Weterani i Kombatanci,

Drogie żołnierskie Rodziny, Szanowni Państwo,

 
dobiega końca służba pełniona przeze mnie na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jednocześnie 31 stycznia 2017 roku zakończę zawodową służbę wojskową i pożegnam się z mundurem.
 
Pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za wspólny czas.
 
Perspektywa trzydziestu czterech lat żołnierskiej aktywności pozwala dokonać podsumowania i podzielić się refleksją. Wiem, że mój zawodowy wybór był właściwy.
 
Mam świadomość, jak wiele trudnych wyzwań, zadań oraz odpowiedzialnych decyzji stało się moim udziałem. Wszelkie działania podejmowałem z poczuciem, iż nadrzędną wartością jest służba Ojczyźnie.
 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przeszły w minionych latach ogromne przeobrażenia. Wpisywały się one w dynamikę procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Zmieniły się warunki służby oraz mentalność żołnierzy, struktury i organizacja wojska, jak również stosowane technologie. Członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, udział w operacjach w Iraku czy w Afganistanie, a także proces profesjonalizacji i modernizacji wywarły istotny wpływ na współczesny kształt Wojska Polskiego. Jesteśmy ważnym ogniwem NATO we wspólnej Europie. To efekt naszego połączonego wysiłku.
 
Wojsko Polskie tworzą ludzie. W mojej służbie zawsze kierowałem się przekonaniem, że to oni są najważniejsi. Na swojej żołnierskiej drodze spotkałem wielu znakomitych nauczycieli, dowódców, współpracowników oraz podkomendnych. Od wszystkich wiele się nauczyłem. Czerpałem z mądrości, inspiracji i rad w poszukiwaniu racjonalnych rozwiązań. Wszyscy utwierdzili mnie w przekonaniu, że służba wojskowa to odpowiedzialność, obowiązek, pokora i gotowość do poświęceń, również tych najwyższych.
 
Dziękując za współpracę proszę, aby pamiętali Państwo, że służba w mundurze żołnierza Wojska Polskiego jest szczególnym doświadczeniem i honorem. To zaszczyt opierający się na wartościach uniwersalnych. Służąc pod biało-czerwonym sztandarem, dochowując wierności przysiędze wojskowej wielu naszych kolegów oddało swoje życie. Dbajcie o Wojsko Polskie i etos żołnierski. Kultywujcie pamięć o dokonaniach oręża polskiego, pielęgnujcie chlubne tradycje. Wyzwalajcie w sobie entuzjazm do służby dla dobra Polski.
 
Zjawiska zachodzące w świecie i środowisku bezpieczeństwa pokazują, jak trudno jest przewidywać bieg spraw. Dylematów do rozstrzygnięcia w przyszłości nie zabraknie. Jestem głęboko przekonany, że mój następca będzie mógł liczyć na Państwa pomoc w każdej sytuacji. Razem wykonacie najtrudniejsze zadania. Sprostacie wszelkim wyzwaniom. Zapewnicie Ojczyźnie bezpieczny, stabilny rozwój.
 
W szczególnym dla mnie czasie kieruję słowa podziękowania do kombatantów, weteranów oraz wszystkich instytucji, organizacji i osób wyrażających nieustanną troskę o losy naszego kraju. Za wsparcie i zrozumienie wyrażam wdzięczność
rodzinom wojskowym.
 
Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
 

Z żołnierskim pozdrowieniem,

generał Mieczysław Gocuł ,

szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

(żródło: www.polska-zbrojna.pl) 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, PRZYJACIELE, KOLEŻANKI I KOLEDZY

Przedstawiamy List Ministrów Obrony Narodowej dot. zmian w ustawie emerytalnej skierowanego do Marszałka Sejmu RP Pana Kuchcińskiego 

 


 

 SZANOWNI PAŃSTWO, KOLEDZY I KOLEŻANKI!

 
W związku z procedowaniem w Parlamencie dwóch projektów ustaw:
 
- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego;
 
- (...) o zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach Wojska Polskiego;
 
Zgłosiłem zgromadzenie na dzień 13 grudnia 2016 r. w godzinach 10-13 w Warszawie, przed Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu ul. Matejki i Wiejskiej.
 
Organizatorem zgromadzenia jest osoba fizyczna: Zdzisław CZARNECKI
Przewidziałem udział 500 osób.
 
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w zgromadzeniu zainteresowanych żołnierzy i funkcjonariuszy wraz z rodzinami, które w przyszłości mogą zostać skrzywdzone po wejściu w życie projektu zmiany tej ustawy.
 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgromadzenie  o podobnym charakterze planowane jest również w innych miastach.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

poniżej publikujemy stanowisko Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych i Opinie Prawną w sprawie zmian ustawy o zaopotrzeniu  emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSG i SW oraz ich rodzin z dnia 14 listopada 2016 r. 

STANOWISKO


OPINIA PRAWNA


 

 

KOMUNIKAT

 GALERIA MIEJSC PAMIĘCI

 

Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP oraz „Głos Weterana i Rezerwisty” organizują galerię miejsc pamięci zbudowanych przez ogniwa związkowe, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego lub z ich inicjatywy. Galeria będzie prezentowana na stronach internetowych Związku oraz na łamach i stronie internetowej „GWiR”.

Galerię tworzyć będą zdjęcia lub dokumenty pomników, obelisków oraz tablice pamiątkowe. Prezydium Zarządu Głównego prosi o nadsyłanie na adres poczty elektronicznej Związku (zzwp@op.pl) zdjęć cyfrowych miejsc pamięci (pomników, obelisków, tablic itp.), w formacie JPEG. Do zdjęcia należy załączyć krótką informację o miejscu i terminie zbudowania pomnika (obelisku) lub odsłonięcia tablicy pamiątkowej, projektancie pomnika (obelisku), tablicy oraz treści umieszczonego na nim napisu, a także informacji o ewentualnych fundatorach lub sponsorach.

Warunkiem umieszczenia zdjęcia w galerii jest czytelny napis na obiekcie lub jego opis wskazujący, że dany obiekt został ufundowany lub powstał z inicjatywy członków lub ogniw Związku. W razie braku takowych, celem uniknięcia ewentualnych roszczeń związanych z prawami autorskimi, do zdjęcia należy załączyć zeskanowane dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa wyżej.

Henryk BUDZYŃSKI

***

 REDAKCJA „GŁOSU WETERANA I REZERWISTY” z okazji 35-lecia powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z albumu weterana i rezerwisty”

 

Cele konkursu: 

·         Zatrzymane w kadrze interesujące, niecodzienne zdjęcia obrazujące historię naszego Związku

·         Uchwycenie w kadrze ciekawego, inspirującego miejsca, życia naszego środowiska, a także ukrytego piękna otaczającej nas przyrody i świata

 

Regulamin konkursu

 

1. Organizatorem konkursu jest Redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty” ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa, tel./fax (261) 872 315, email: magdak.gwir@onet.pl, www.gwir.pl

2. Konkurs jest skierowany do członków i sympatyków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

3. Konkurs rozpoczyna się z dniem 10 listopada 2015 roku.

4. Zdjęcia należy nadsyłać do dnia 31 marca 2016 r. na adres Redakcji „Głosu Weterana i Rezerwisty” lub dostarczyć osobiście do Redakcji.

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu maja 2016 r. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o terminie uroczystego podsumowania. Informacja zostanie umieszczona w czasopiśmie „Głos Weterana i Rezerwisty” oraz na stronach internetowych: www.gwir.pl oraz www.zzwp.pl.

6. Zgłaszane do konkursu fotografie należy opisać osobno lub na odwrocie: imię, nazwisko autora zdjęć, wiek, krótki opis zdjęcia, tel. kontaktowy, adres mailowy oraz adres do korespondencji.

7. Każdy z autorów może nadesłać od 1 do 5 fotografii.

8. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane.

9. Dopuszcza się:

- konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii;

- korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

10. Nie będą akceptowane prace:

- z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;

- powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

11. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.)

12. Każda fotografia musi być przesłana w dwóch wersjach spełniających następujące kryteria:

- wersja pierwsza - minimalne wymiary 1200x800px do maksymalnych 1600x1200px, zapis w formacie JPG;

- wersja druga - minimalne wymiary 2000x3000px, zapis w formacie PDF.

13. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

14. Przystąpienie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na nieodpłatne publikowanie zdjęć i ich ekspozycję na wystawach pokonkursowych.

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń.

16. Organizator nie zwraca zdjęć nadesłanych na konkurs.

17. Oceny zdjęć dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

18. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

***

 Redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty” z okazji 35-lecia ZŻWP oraz 15-lecia GWIR ogłasza konkurs literacki nt. „Czym jest dla mnie Związek Żołnierzy Wojska Polskiego”. Materiał w formie elektroniczne do 3-4 stron powinien zostać przesłany na adres elektroniczny redakcji do 30 kwietnia 2016 roku. W maju tegoż samego roku komisja redakcyjna dokona oceny nadesłanych materiałów oraz przyzna nagrody rzeczowe trzem najlepszym pracom, które zostaną następnie opublikowane na naszych łamach.


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ELEKTRONICZNEGO WYDANIA

„GŁOSU WETERANA I REZERWISTY”

SZANOWNI PRENUMERATORZY, CZYTELNICY I INTERNAUCI

 

Informujemy, że od dnia 21 stycznia 2015 roku za elektroniczne wydanie „Głosu Weterana i Rezerwisty” jest odpowiedzialna: Magdalena KACPRZAK - Sekretarz redakcji „GWiR”, Tel./fax 22 (6)872 315, Tel. kom. 727 008 006 (pon.-pt. 9-14), E-mail: rezerwaglos@poczta.onet.pl.
Cena e-wydania „GWiR” (pliki PDF);
- miesięcznie - 2,50 zł;
- kwartalna - 7,50 zł;
- półroczna - 15,00 zł;
- roczna - 30,00 zł.
Zainteresowanych przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie dokładnego adresu e-mail, na który należy przesyłać zaprenumerowany (zakupiony) e-„GWiR”.
Ponadto przypominamy, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją wydawnictw Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w tym także wersji elektronicznej zajmuje się tylko Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.
Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych wydawnictw należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:
VETS & ARMY Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa
Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;
nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380

Z poważaniem

Zarząd Spółki Vets&Army


SZANOWNI PAŃSTWO!

poniżej przedstawiamy korespendencję przesłaną przez prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego do Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej, odpowiedź Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP z dnia 20 stycznia br. 


 

 


 

 STANOWISKO PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZŻWP

W imieniu przedstawicieli siedmiu organizacji pozarządowych Prezydium Zarządu Głównego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON z dnia 14 stycznia br. będącym formą odpowiedzi na pismo z dnia 20 listopada 2014 r. skierowane do Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka stwierdza, co następuje: 
1. Udzielona po 40 dniach odpowiedź nie jest stanowiskiem Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej, a jedynie departamentu, do którego nie było kierowane.
2. Brak stanowiska szefa resortu obrony narodowej budzi nasz niepokój, a odpowiedź departamentu godzi zarówno w powagę naszej organizacji, jak również urzędu Wicepremiera-Ministra Obrony Narodowej. 
3. Przesłane stanowisko odnosi się jedynie do dwóch problemów podniesionych w naszym piśmie, a pomija najistotniejsze wskazujące na możliwość naruszenia prawa. 
Nadmieniamy, że ponad 2 miesiące oczekujemy na odpowiedź rzecznika prasowego MON p. Jacka Sońty, na pismo skierowane przez rzecznika prasowego Związku. 
W związku z powyższym oczekujemy na merytoryczne stanowisko Wicepremiera-Ministra Obrony Narodowej, które w sposób jednoznaczny odniesie się do podniesionych przez nas problemów. 
 
Warszawa, dnia 20 stycznia 2015 r.


Szanowni Państwo!

Informujemy, że ze nakład Kompendium GWiR na 2015 rok  został juz wyczerpany. 

REDAKCJA


 ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Organizacja pożytku publicznego, KRS: 0000141267

Zarząd Rejonowy w Słupsku

Zawsze Wierni Ojczyźnie

76-200 Słupsk, ul. Boh. Westerplatte 8, tel. (59) 8 458 865 (wtorek – środa: 10.00 – 12.00)

Konto: 67 1940 1076 3007 4204 0000 0000;NIP: 839-297-42-89; REGON: 000888008;

 WWW.zzwpslupsk.pl.tl; email: zzwpslupsk@o2.pl

 

                                                            Słupsk, dnia 21.10.2014 r.

 

Minister Obrony Narodowej

Pan Tomasz Siemoniak

Do wiadomości:

Zarząd Główny

Związku Żołnierzy WP

Dot.: odwołania ze stanowisk oficerów w garnizonie Koszalin

                                                          

STANOWISKO

ZARZĄDU REJONOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

w Słupsku z dnia 21.10.2014r.

 

Statut Związku Żołnierzy Wojska Polskiego stanowi między innymi, że Związek nasz w swojej działalności kieruje się następującymi głównymi celami (§1, pkt 4):

1)    integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność,

2)    wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej,

3)    utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Rejonowy ZŻWP w Słupsku poczuwa się do powinności, a nawet obowiązku zająć stanowisko, w bulwersującej nasze środowisko sprawie, natychmiastowego odwołania dowódcy Garnizonu Koszalin płk dypl. Zbigniewa Zalewskiego oraz komendanta tego garnizonu kpt. Zbigniewa Izraelskiego, będącego konsekwencją przydzielenia wojskowej asysty honorowej do uroczystości pogrzebowej płk. Wacława Krzyżanowskiego.

Pospieszne działanie w kwestii natychmiastowego odwołania powyższych oficerów, a także stanowisko Pana Ministra w sprawie ograniczeń w dopuszczalności miejsc pochówku byłych żołnierzy LWP wyrażone w wypowiedzi, w ramach politycznej wrzawy, jaka się przy tej okazji rozpętała w mediach, odbieramy jako nieprzychylne, wręcz wrogie przy ocenie dorobku i życiowych osiągnięć wszystkich żołnierzy pełniących służbę w Wojsku Polskim w okresie PRL.

Nie można żołnierzy pełniących służbę wojskową w okresie PRL traktować jak żołnierzy (ludzi) II kategorii, bo istniejące wtedy uwarunkowania wymagały od nich większego osobistego wysiłku niż wymaga służba od obecnych żołnierzy. System obronny państwa był wtedy o wiele sprawniejszy (ponad 60% wojsk operacyjnych osiągało pełną gotowość bojową w ciągu 2 – 3 dni, łącznie z ich mobilizacyjnym rozwinięciem), co przy obecnym stanie organizacyjnym wojsk nie jest możliwe do osiągnięcia.

Nie umniejszamy osiągnięć naszych kolegów, obecnie pełniących służbę wojskową. Realizują oni swoje zadania w obecnych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującymi dziś rozwiązaniami organizacyjnymi i szkoleniowymi, wynikającymi głównie z ograniczeń finansowych w środkach przeznaczanych na obronność.

Nie domagamy się uznania, że pułkownikowi Wacławowi Krzyżanowskiemu należała się wojskowa asysta na uroczystości pogrzebowej, skoro miał w toku swojej służby wojskowej zdarzenia, które teraz oceniane są przez niektóre środowiska jako niegodne postawy polskiego oficera. Jednak dla usprawiedliwienia decyzji dowódcy garnizonu Koszalin, zmarły pułkownik Wacław Krzyżanowski przez ostatnie 20 lat swego życia otrzymywał rentę inwalidy wojennego i państwo prawa do tej renty mu nie zabrało, ani jej nie obniżyło, a Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu,  w grudniu 2000 r. oraz Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w 2001 roku, wydały wyroki uniewinniające tego oficera od stawianych mu zarzutów, pomimo wielkich starań IPN-u w tej sprawie.

Uważamy,  że Pan Minister z oficerów, o których mowa, zrobił kozłów ofiarnych zaistniałej sytuacji, ponieważ ani nie mieli oni uprawnień ani instrumentów by zweryfikować prawomocne wyroki polskich organów sprawiedliwości. Skoro specjalistyczne organy państwowe, powołane do rozsądzenia stawianych zarzutów, w tym Sąd Najwyższy, po przeprowadzonej, przez 25 lat wolnej Polski, nie uznały zasadności zarzutów stawianych zmarłemu oficerowi, to jakie możliwości w tym względzie miały organy garnizonu Koszalin (dowódca i komendant), aby przez dwa dni, od śmierci do pochówku, dokonać ponownej oceny zarzutów stawianych zmarłemu płk. Krzyżanowskiemu. W państwie prawa, za jaki uważamy nasz kraj, same zarzuty nie oznaczają winy, zatem do czasu uznania ich przez niezawisłe sądy za uzasadnione, człowiek jest niewinny, i według tej zasady działali przedmiotowi żołnierze.

Dowódca Garnizonu Koszalin asystę honorową wystawił, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wniosek koła nr 6 Związku Żołnierzy WP w Koszalinie, a tym samym zaufał organizatorowi pogrzebu, który takie uroczystości organizuje w miarę często, uwzględniając średnią wieku naszego stowarzyszenia. Pogrzeb zorganizowano członkowi tego koła, który nigdy nie został pozbawiony stopnia wojskowego, który nigdy nie został skazany za zdradę państwa, którego nigdy sąd nie pozbawił odznaczeń państwowych, a Minister Obrony Narodowej nie pozbawił go odznaczeń resortowych.

Pytamy zatem Pana Ministra, cóż to za „przestępstwo” popełnili  oficerowie czynnej służby (pułkownik i kapitan) przydzielając na wniosek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wojskową asystę honorową?

Jak wynika z głoszonych w środowisku wojskowym garnizonu Koszalin opinii, to dowódca 8. Pułku Przeciwlotniczego, jak i komendant garnizonu, do czasu tego wydarzenia, właściwie wykonywali swoje obowiązki służbowe, całe swoje dotychczasowe życie poświęcili służbie wojskowej dla dobra Sił Zbrojnych i Ojczyzny, należycie dbali o dyscyplinę i porządek wojskowy w pułku i w garnizonie oraz osiągali dobre wyniki w wyszkoleniu żołnierzy pułku, na wymaganym poziomie utrzymywali gotowość bojową jednostki i sprawność techniczną powierzonego sprzętu bojowego. I to wszystko nie ma znaczenia i wpływu na ich ocenę, ta dotychczasowa wzorowa służba oficerów się po prostu w tym majestacie nie liczy.

Ponadto informujemy Pana Ministra, że Prezes Zarządu Rejonowego  ZŻWP w Koszalinie płk rez. Józef Kisielnicki, współorganizator pogrzebu, oświadczył publicznie, że Zarząd nie miał szczegółowej wiedzy na temat tak zagmatwanej i skomplikowanej przeszłości zmarłego oficera.

Panie Ministrze!

Uważamy, że problem winy i niesłusznej kary jest sprawą niezwykle delikatną i wymagającą dogłębnego namysłu oraz rozważenia za i przeciw w spokoju. Podejmując pochopnie niewłaściwą decyzję bardzo łatwo jest komuś złamać dobrze zapowiadającą karierę zawodową, a nawet całą drogę życiową. Podejrzewamy, że tocząca się aktualnie kampania związana z wyborami samorządowymi i ostre wzajemne ataki medialne pomiędzy poszczególnymi partiami, też nie były bez wpływu na takie a nie inne decyzje w stosunku do tych oficerów – co nie powinno mieć miejsca.

W naszym przekonaniu ukarani oficerowie są ofiarami mało precyzyjnych przepisów dotyczących warunków przyznania asysty wojskowej do ceremonii pogrzebowej. Ostatnia decyzja Ministra Obrony Narodowej, która weszła w życie 30 września 2014 roku, w żaden sposób nie określa za jakie przewinienia dowódca garnizonu może odmówić rodzinie zmarłego pochowanie go z honorami wojskowymi. Sprawa koszalińska stanowi precedens, który może powtórzyć się w najbliższym czasie w innych garnizonach. Uważamy zatem, że zdymisjonowanie wymienionych oficerów w żaden sposób nie załatwia problemu. Jedynie szybka naprawa obowiązującego w tym zakresie prawa może uchronić w przyszłości dowódców od podejmowania wadliwych decyzji, takich aby dowódca garnizonu podejmujący dzisiaj decyzję, jutro już tym dowódcą nie był.

W imieniu byłych i obecnych żołnierzy mieszkających i służących w rejonie słupskim zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zrewidowanie swojej, naszym zdaniem,  niesprawiedliwej decyzji.

Zwracamy się również do Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

My!

Jako stowarzyszenie zrzeszające byłych i obecnych żołnierzy poczuwamy się do obowiązku stawać w ich obronie, zawsze gdy dzieje im się krzywda. Stąd przesyłamy Panu Ministrowi nasze stanowisko, w którym przedstawiamy naszą ocenę zaistniałego faktu, mając nadzieję na jej uwzględnienie.

PREZES

ppłk w st. spocz. Romuald DETMER


  

 

 GWiR rozmawia z Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – gen. dyw. dr Franciszkiem Puchałą.

 

1.Gratulujemy wyboru na stanowisko Prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Jak Pan Generał odebrał jednomyślny wybór?

Dziękuję bardzo za gratulacje. Wybór odebrałem jako zaszczytne wyróżnienie, ale także olbrzymi kredyt zaufania i wielkie wyzwanie. Startowałem przecież jako szeregowy członek naszego Związku. W tym miejscu pragnę raz jeszcze serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom Delegatom na X Krajowy Zjazd Związku Żołnierzy Wojska Polskiego za okazane mi niemal bezgraniczne zaufanie.

2.Czy w związku ze zmianami personalnymi na szczeblu centralnym priorytety Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ulegną zmianie?

Jestem zwolennikiem łączenia ciągłości i zmienności. dzięki długoletniemu i sprawnemu kierowaniu przez Kolegę Generała Adama Rębacza i wielkiemu zaangażowaniu członków poprzedniego Zarządu Głównego Związek odnotował wiele niezaprzeczalnych sukcesów. Są one godne podziwu. Sądzę, że powinniśmy je zarówno szanować, jak i wzbogacać. Na pożądane priorytety w naszej działalności wskazywali Koledzy Delegaci w swoich wystąpieniach. Wynikają one z obowiązującego nas Statutu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Znalazły się one także w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów. Rozumiem, że chociaż życie nie stoi w miejscu i przynosi wciąż nowe wyzwania, to priorytety w naszej działalności powinny pozostać te same bo mają one wciąż aktualny, długotrwały charakter. Np.: - integracja środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw bezpieczeństwa iobronności państwa oraz tradycji walk o wolność, niepodległość i suwerenność, obrona honoru i godności żołnierza polskiego czy też wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych. Moim pragnieniem jest, aby wspólnym wysiłkiem członków nowego Zarządu Głównego wydatnie wzbogacić osiągnięty poziom ich realizacji. Aby to się udało trzeba umiejętnie wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, upowszechniać osiągnięcia przodujących kół Związku oraz poszukiwać i wdrażać nowe formy naszej działalności. W składzie nowego zarządu Głównego ZŻWP mamy wielu sprawnych i skutecznych organizatorów działalności związkowej, którzy do tego na pewno się przyczynią. W procesie tym liczę także na skuteczne współdziałanie Związku z władzami administracyjnymi i samorządowymi szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, oraz na aktywność szeregowych członków naszej organizacji. Sądzę, że pomoże nam w tym wydatnie redakcja „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Naszym działaniom powinno nadal przyświecać hasło: „Zawsze Wierni Ojczyźnie”.

3.W tym roku minęły trzydzieści dwa lata od momentu założenia Związku. Czy myśli Pan Generał, że kolejne lata będą równie udane jak poprzednie? Jak widzi Pan Generał przyszłość naszego Związku?

Związek nasz to najliczniejsza organizacja w krajuo takim charakterze. Jednak z różnych przyczyn jego szeregi wciąż topnieją. Nowe przepisy zmieniają warunki jego działalności. Zbyt mało wstępuje do nas młodszych Kolegów zwalnianych z wojska. Liczba żołnierzy czynnej służby wojskowej w naszej organizacji jest wręcz znikoma. Różne są przyczyny tego stanu rzeczy. Sądzę, że jedną z nich jest brak głębszej wiedzy o naszej działalności i zachęcających ofert pod ich adresem z naszej strony. Ponadto, niezależnie od starań o pomnażanie szeregów związkowych powinniśmy starać się także o jakość i skuteczność naszego działania . Przyszłość związku zależy od nas.

4.Jednym z priorytetów Związku ma być „swoiste wzmocnienie roli ZŻWP w strukturach organizacji pozarządowych”. Związek musi być częściej doceniany i właściwie widziany zarówno w społeczności wojskowej jak i publicznej. Czy to szczytne zadanie jest możliwe do zrealizowania?

Zadanie to nie jest łatwe. Musimy na to wciąż pracować, pokazywać, że mamy określone potrzeby, ale i ze względu na wspólne cele oraz nasze doświadczenia zawodowe i życiowe jesteśmy w społeczeństwie obywatelskim bardzo przydatni.

5. Jaki będzie kierunek prac ZŻWP w procesie współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi weteranów i rezerwistów zarówno w kraju jak i za granicą?

Niezależnie od charakteru i liczebności innych organizacji weteranów i rezerwistów,w ich działalności statutowej można odnaleźć cele i priorytety podobne do naszych. Sądzę, że powinniśmy ściśle współdziałać, pogłębiać dotychczasową współpracę, skupiać wspólne wysiłki na drodze do ich realizacji dzieląc się pozytywnymi doświadczeniami. Do obszarów pożądanego współdziałania należą zwłaszcza:

- upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;

- kultywowanie, zwłaszcza w śród młodego pokolenia tradycji walk niepodległościowych narodu polskiego oraz polskiego czynu zbrojnego na wszystkich frontach II wojny światowej.

6.Czego można Panu Generałowi życzyć w ramach objętej funkcji Prezesa Związku?

Wsparcia wszystkich ogniw naszego Związku w dążeniu do skutecznej działalności i pomnożenia dotychczasowych osiągnięć. Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę niezawodnej kondycji zdrowotnej, satysfakcji ze służby Ojczyźnie i z niełatwej działalności społecznej oraz poczucia koleżeńskiej solidarności związanej z przynależnością do naszego stowarzyszenia.

  ZMIANA LEGITYMACJI

Informujemy Szanownych Kolegów, że 7 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin (podstawa prawna: rozporządzenie MON z 10 lutego 2012 r. Dz. U. z 21 lutego, poz. 194).

Najważniejsza zmiana wiąże się z wymianą ponad 135 tys. legitymacji emerytów wojskowych. Nowy dokument nie zawiera zdjęcia oraz stopnia wojskowego uprawnionego. Potwierdzenie jego tożsamości następuje na podstawie innego dokumentu opatrzonego zdjęciem.

Wejście w życie tego rozporządzenia (zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem), spowodowało wiele niepotrzebnych dyskusji, które chyba w Ministerstwie Obrony Narodowej na etapie prowadzenia prac legislacyjnych nie były odpowiednio analizowane.

Wielu z nas posiada starą legitymację, która była zafoliowanym w plastik kartonikiem, mającym zdjęcie, opatrzonym podpisem i, co najważniejsze, wpisem (ręcznym) ostatniego stopnia wojskowego. Był to ostatni dokument (po oddaniu legitymacji służbowej), który świadczył o posiadanym stopniu wojskowym. To właśnie ten dokument był jedynym świadectwem, że żołnierz, zwykle po kilkudziesięcioletniej służbie, posiadał dożywotnio, stopień wojskowy, niejednokrotnie nadawany przez samego Prezydenta RP.

Dlaczego tak się stało, trudno znaleźć bardzo logiczną odpowiedź. Prawdopodobnie jest to zgodne z przepisami w Unii Europejskiej. Ciekawe jakimi?

Na spotkaniu w dniu 10 kwietnia 2013 r. w którym uczestniczyli: Pan minister Czesław Mroczek, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy Gutowski, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. Adam Rębacz oraz Sekretarz Generalny płk Jan Kacprzak omawiano także tą problematykę.

Rzecznik Prasowy ZŻWP

Miłosz BIAŁY

 


 

 KOMUNIKAT

www.VETSARMY.pl

 W dniu 20 marca 2012 r. ruszyła nowa strona internetowa firmy Vets&Army. Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Związek Żołnierzy Wojska Polskiego. Na stronie tej oprócz podstawowych informacji o działalności spółki znajdziecie Państwo nasz sklepik internetowy. Sklepik stworzony z myślą o naszych członkach, ale i sympatykach Związku i Wojska Polskiego. W naszej ofercie znajdują się na razie egzemplarze kolekcjonerskie, przyznawanych przez Związek, odznaczeń jak również materiały promocyjne Związku i upominki takie jak: teczki, długopisy, krawaty i emblematy z logo Związku, książki. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się spinki do krawatów i mankietów koszul sprzedawane w przystępnej cenie, kupowane są przy okazji różnych okoliczności jako prezenty dla członków naszego Związku, czy upominki dla przedstawicieli władz wojskowych i administracji publicznej. W najbliższym czasie planujemy dalszy rozwój naszego sklepiku internetowego, systematyczne zwiększanie asortymentu oraz wprowadzenie ułatwień dla użytkowników w zakresie składania zamówień i dostawy. W tym miejscu pragniemy zwrócić się również do Państwa, czytelników GWiR a także obecnych i przyszłych użytkowników naszego sklepiku, o przesyłanie propozycji co powinno znaleźć się jeszcze na naszej stronie – w sklepiku, a byłoby przydatne do promocji naszej organizacji i pomagało w codziennej pracy naszych przedstawicieli w terenie. Liczymy na Państwa pomysły. Na zakończenie tej krótkiej informacji przypominamy, adres naszej strony www.vetsarmy.pl , zamówienia można składać za pośrednictwem e-maila vetsarmy@op.pl lub faxem pod numerem 22 677 23 08, korzystając z przygotowanego druku znajdującego się na naszej stronie.

Zapraszamy do odwiedzania i korzystania z naszej strony.

PREZES ZARZĄDU

 


STANOWISKO PROKURATURY GENERALNEJ RP W SPRAWIE KWOTOWEJ WALORYZACJI ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM PREZYDENTA RP

 


 ODZNACZENIA ZWIĄZKOWE

Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP" (awers i rewers)

 

Odznaki "Za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP" - Brązowa, Srebrna, Złota

 

Złota Odznaka "Za Szczególne Zasługi dla Związku Żołnierzy WP" z gwiazdą 


Medal 30-lecia ZŻWP

 


   

 

WAŻNY KOMUNIKAT!!

                                                                           

 

Szanowni Czytelnicy i Internauci!

W związku z licznymi kłopotami związanymi z prenumeratą i dystrybucją „Głosu Weterana i Rezerwisty” (wersji tradycyjnej i elektronicznej), pragniemy kolejny raz przypomnieć, że prenumeratą, wydawaniem oraz dystrybucją w/w wydawnictw zajmuje się Spółka „VETS&ARMY” a nie Zarząd Główny ZŻWP.

Wszelkie opłaty dotyczące prenumeraty naszych czasopism należy kierować tylko na niżej podany adres i konto bankowe:

VETS & ARMY Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 17/19 bl. 1, 03-446 Warszawa

Konto bankowe: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa;

nr: 46 2030 0045 1110 0000 0170 6380
    

Warunki prenumeraty „Głosu Weterana i Rezerwisty” w wersji tradycyjnej

Czasopismo można zaprenumerować zbiorowo za pośrednictwem zarządów wojewódzkich, rejonowych, kół oraz indywidualnie.
 
     „GWiR” można prenumerować w określonych terminach:
 
        Opłaty wynoszą:
     –  w prenumeracie indywidualnej 1 egz. miesięcznie - 7,00 zł
     –  w prenumeracie zbiorowej (powyżej 5 egz.) - 6,50 zł

Prenumerata roczna:

- indywidualna - 84 zł;

- zbiorowa - 78 zł;
  

 Odpowiedzialny za kolportaż „Głosu Weterana i Rezerwisty”

płk Stanisław KORDOWSKI tel. 727 008 003

Ponadto informujemy, że począwszy od 2010 roku „Głos Weterana i Rezerwisty", można także zaprenumerować w wersji elektronicznej zwanej krótko e-gwir.
     Osoba zainteresowana  zakupem "GWiR" w tej wersji musi dokonać opłaty na koncie bankowym Spółki "VETS&ARMY" (adres i numer konta powyżej) oraz podać dokładny adres mailowy, na który należy przesłać całe czasopismo, jako pliki PDF. Po otrzymaniu wpłaty na wskazany adres mailowy zostanie niezwłocznie przesłane czasopismo.
 

Cena e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty” wynosi:
 
     miesięcznie - 2,50 zł
 
     kwartalnie - 7,50 zł
 
     półrocznie - 15 zł
 
     rocznie - 30 zł
 
Odpowiedzialną za kolportaż e-wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty”

Magdalena Kacprzak tel. 727 008 006


 

Szanowni Państwo!

W Zarządzie Głównym jest do nabycia książka Dave`a Grossmana „O zabijaniu”. W ramach promocji można ją kupić wraz z filmem DVD w cenie 50 zł (książka bez filmu dostępna jest w kwocie 30 zł). Więcej informacji pod numerem telefonu (22) 6 872 228.

Redakcja „GWiR”