Głos Weterana i Rezerwisty

Regulamin

& 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Głos Weterana i Rezerwisty (zwany dalej GWIR lub Serwis).

GWIR udostępnia swój Serwis użytkownikowi (zwanemu dalej Użytkownik). Korzystając z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.

& 2

Korzystanie z Serwisu

Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach Serwisu.

Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym Regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę Serwisu lub na innych Użytkowników Serwisu.

& 3

Opłaty

Serwis GWIR jest dostępny dla Użytkowników bezpłatnie z wyjątkiem opłat pobieranych za dostęp do Gazety elektronicznej oraz pełnych Galerii zdjęciowych.

 

& 4

Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów tego Regulaminu.

 

& 5

Prawa autorskie

Serwis GWIR zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały. Użytkownicy Serwisu GWIR zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych bez zgody GWIR jest zabronione.

& 6

Brak gwarancji

GWIR zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. GWIR nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad lub przerw.

& 7

Ograniczenie odpowiedzialności

GWIR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

& 8

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez ZS można zgłaszać drogą email.

& 9

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez GWIR na podstawie niniejszego regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich.

GWIR zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt korzystając z formularza na stronie kontaktowej.