Głos Weterana i Rezerwisty

PORADY PRAWNE

Opinii prawnej w sprawie ubezpieczeń społecznych żołnierzy zawodowych

 Na wniosek grupy byłych żołnierzy zawodowych, pozostających w stałym kontakcie z Klubem SLD w Sejmie, zostało wystosowane poniższe pismo do I Prezes SN, Pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf. Jest ono kontynuacją:

- pytań zadanych przez Poseł Małgorzatę Sekuła-Szmajdzińską w czasie debaty sejmowej dotyczącej sprawozdania I Prezes SN za rok 2013;

- pisemnej odpowiedzi I Prezes SN opublikowanej w wrześniowym numerze GWiR

Czytaj więcej »

WADEMEKUM WALORYZACJI EMERYTUR I RENT W 2012 R DLA EMERYTA I RENCISTY SŁUŻB MUNDUROWYCH

Ustawą z dnia 13 stycznia 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 stycznia 2012r. Nr 21 poz.118) ustawodawca w art.4 ust. 1

Czytaj więcej »

Waloryzacja emerytur wojskowych a zasada nie działania prawa wstecz (lex retro non agit) – kilka uwag na tle spraw sądowych

Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadzono niekorzystne zmiany waloryzacji emerytur wojskowych w „uposażeniowej” na „cenową” – jak w ustawie o emeryturach z FUS.

Czytaj więcej »

Co dalej – w sprawie naszych zmagań na niwie sądowej o waloryzację uposażenia, emerytur wojskowych – odpowiada radca prawny przy Zarządzie Mazowieckim ZŻWP – Jan Lelak

W związku z niekorzystną zmianą w 1999 r. waloryzacji emerytur wojskowych z „uposażeniowej” na „cenową” – jak w ustawie o emeryturach z FUS, znaczna grupa emerytów wojskowych, którzy wcześniej nabyli już pełne prawa do emerytury w obronie praw nabytych – znalazła się w sporze sądowym przeciwko Wojskowym Biurom Emerytalnym o ponowne naliczenie emerytur z jednoczesnym unieważnieniem w oparciu o przepis art. 156 kpa, błędnych decyzji WBE wydanych po 1.01.1999 r.

Czytaj więcej »

Ustawa o weteranach

W czerwcu roku bieżącego władze ustawodawcze oraz wykonawcze kraju podjęły szereg ważnych decyzji w formie aktów prawnych i tak:

Czytaj więcej »

Prawnik informuje, radzi i odpowiada

Zapowiedziana przez władze naszego kraju intecyfikacja procesu legislacyjnego nabiera tempa. W związku z tym, zgodnie z przyjętą zasadą przez władze naczelne naszego Związku, będziemy zamieszczać w „Głosie Weterana i Rezerwisty” przede wszystkim te uchwały i decyzje, które maja istotne znaczenie dla działalności ZŻWP oraz jego członków, bądź stanowią odpowiedź na pytania skierowane do władz naczelnych Związku lub redakcji czasopisma i tak:

Czytaj więcej »

Informuje, radzi i odpowiada

Ostatnio do redakcji naszego czasopisma napływa coraz więcej różnego rodzaju zapytań w różnych sprawach, a przede wszystkim dotyczących świadczeń emerytalnych i rentowych. Na wniosek władz naczelnych ZŻWP odpowiadam na otrzymane pytania, oczywiście opisuję się na aktualnie obowiązujących przepisach prawa, uwzględniając jednocześnie stanowisko kompetentnych władz , i tak:

Czytaj więcej »

Zmiana w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zmiana w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Czytaj więcej »

Praktyczne zastosowanie ustawy o dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym

W Dzienniku Ustaw nr 7 z bieżącego roku ogłoszono ustawę z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Czytaj więcej »

Zakres i rola nadzoru sądowego i administracyjnego nad działalnością stowarzyszenia

13 kwietnia 2010 roku odbył się IX Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego.

Czytaj więcej »