Głos Weterana i Rezerwisty

Aktualności

ZŻWP inicjatorem polskiego członkostwa w CIOR

Na kanwie 30. Rocznicy utworzenia ZŻWP warto przypomnieć pierwsze kontakty naszego związku z Międzysojuszniczą Konfederacją Oficerów Rezerwy, powszechnie znaną w skrócie jako CIOR (po francusku - Conf'ed'eration Interalli'ed des Officiers de R'eserve, a po angielsku - Confederation of Reserve Officers). Wydaje się to tym bardziej zasadne, że w sierpniu br. w Warszawie odbył się doroczny kongres tej organizacji, tj. zjazd przedstawicieli członkowskich stowarzyszeń wojskowych skupiających oficerów rezerwy z państw całego świata. Kilka słów o CIOR. Organizacja ta o charakterze międzynarodowym została utworzona w 1948 r., skupiając początkowo stowarzyszenia oficerów rezerwy z trzech państw, tj, Belgii, Francji i Holandii. Obecnie CIOR jest największą międzynarodową organizacją, skupiającą w swych szeregach oficerów rezerwy. Do CIOR należy ponad 1,3 mln rezerwistów z państw całego świata, zarówno będących, jak i nie będących członkami NATO. Pierwszy kontakt naszego związku z CIOR-em został nawiązany na dorocznym kongresie tej federacji, odbytym w miejscowości Aalborg (Dania) w dniach 27.07 – 1.08.1997 r. Polska – jak wiadomo – nie należała jeszcze w tym czasie do NATO. Stronę polską na kongresie reprezentowali, jako obserwatorzy: Andrzej Faliński – dyrektor Departamentu Integracji z NATO Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz płk w st. spocz. Mirosław Dąbrzalski – członek koła 28 Organizacji Mazowieckiej , delegowany przez ZG ZBŻZiORWP. Na kongresie nie było delegacji z innych państw Europy Środkowo-wschodniej, mimo ich zaproszenia. Delegacja polska, mająca tylko status obserwatora, a nie członka stowarzyszonego uczestniczyła w ceremonii otwarcia kongresu oraz selektywnie w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego CIOR oraz komisji problemowych, na zaproszenie lub za zgodą przewodniczących lub sekretarzy tych komisji. Członkowie polskiej delegacji poinformowali uczestników tych posiedzeń o trwającym w Polsce procesie umacniania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi, o uregulowaniach w tym zakresie w nowej konstytucji, o systemie podporządkowania i funkcjonowania rezerwistów oraz o stanie organizacyjnych przygotowań do utworzenia jednej organizacji, zgodnie z wymogiem statutu CIOR, skupiającej ważniejsze stowarzyszenia rezerwistów i żołnierzy w stanie spoczynku. Delegacja polska spotykała się na każdym kroku z wyrazami sympatii ze strony uczestników kongresu. Składano nam gratulacje z okazji podjętej w tym samym czasie na szczycie NATO w Madrycie decyzji o rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Władze CIOR potwierdziły przyznanie przedstawicielom Polski status obserwatora do czasu opracowania statutu przyszłego polskiego, ogólnokrajowego stowarzyszenia oficerów rezerwy i wystąpienia z wnioskiem o przyjęcie nas na członka stowarzyszonego.

Mirosław DĄBRZALSKI

        

« Powrót do listy